Αναγκαστική διάθεση ξενοδοχείου για φιλοξενία κρουσμάτων κορονοϊού

Αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο τουριστικού καταλύματος στην Μύκονο για φιλοξενία κρουσμάτων COVID-19

Αναγκαστική διάθεση ξενοδοχείου για φιλοξενία κρουσμάτων κορονοϊού

Αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο τουριστικού καταλύματος στην Μύκονο για φιλοξενία κρουσμάτων COVID-19

Επειδή δεν υπήρξε συμμετοχή από τουριστικά καταλύματα στην περιοχή του νησιού της Μυκόνου στην «Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19» το δημόσιο (υπουργείο υγείας) προχώρησε στην επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44063 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2789/10.07.2020
Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 10.7.2020 έως και 30.09.2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

1. Την αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο του ακόλουθου τουριστικού καταλύματος στην Μύκονο:

Το ανωτέρω τουριστικό κατάλυμα διατίθεται αναγκαστικά στο Δημόσιο για το χρονικό διάστημα που αναλύεται στο άρθρο δεύτερο της παρούσας, προς τον σκοπό της κάλυψης αναγκών δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της προσωρινής στέγασης και των παρεπόμενων αναγκών σίτισης και καθαριότητας φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.
2. Η αξία της αποζημίωσης του τουριστικού καταλύματος της παραγράφου 1, υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 50 ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης, και 15 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά.

Το ανωτέρω τουριστικό κατάλυμα δεσμεύεται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά.

Αναφορικά με την σίτιση των διαμενόντων θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε επιχείρηση που συνεργάζεται με το κατάλυμα και τα γεύματα θα διανέμονται αποκλειστικά από το προσωπικό του καταλύματος στους διαμένοντες.

Άρθρο δεύτερο

Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα ισχύος του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης, ήτοι από 10.07.2020 έως και 30.09.2020 και καταβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας στο τουριστικό κατάλυμα του άρθρου πρώτου της παρούσας εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης.

Άρθρο τρίτο

1. Το τουριστικό κατάλυμα της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου θα πρέπει να τηρεί σε όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της αναγκαστικής διάθεσης, τις νόμιμες για τη λειτουργία του προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών), καθώς και τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου (Β’ 2084).

2. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα- όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.