Κορονοϊός. Ποιοι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε τεστ

υγεία εοπυυ ιατροί νοσοκομεία εξετάσεις γνωματεύσεις

Κορονοϊός. Ποιοι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε τεστ

Ποιοι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19

Αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 51358 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3437/14.08.2020
Επιβολή του μέτρου του προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου σε εργαζόμενους μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

 
 

Άρθρο μόνο

1. Όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων που επιστρέφουν από άδεια υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών, είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια.

Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των προσώπων αυτών υποχρεούνται να διενεργούν έλεγχο περί της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, πριν υποδεχθούν τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου στους χώρους ευθύνης τους.

2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

α. πεντακοσίων (500) ευρώ στα πρόσωπα που υποχρεούνται στη διενέργεια προληπτικού εργαστηριακού ελέγχου,

β. τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, στους εργοδότες ή προϊσταμένους των προσώπων αυτών.

3. Τα πρόστιμα της παρ. 2 εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

4. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) που εκδίδεται εντός μίας (1) ημέρας από τη δημοσίευση της παρούσας και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των  νοσοκομείων αρμοδιότητάς της, ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος φορέας, όπως υγειονομικές δομές περιφερειών, όπου μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό COVID-19.

5. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 17.8.2020 έως και 31.8.2020

Κορονοϊός 14-08-2020. Νέα μέτρα μετά την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.