Νόμος 4715/2020. Ρυθμίσεις για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

υγεία εοπυυ ιατροί νοσοκομεία εξετάσεις γνωματεύσεις

Νόμος 4715/2020. Ρυθμίσεις για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας

Νόμος 4715/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 149/01.08.2020
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3: Ορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Άρθρο 4: Σύσταση και σκοπός του «Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.».
Άρθρο 5: Αρμοδιότητες του Ο.ΔΙ.Π.Υ.
Άρθρο 6: Διαδικασία αξιολόγησης
Άρθρο 7: Στάδια αξιολόγησης
Άρθρο 8: Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης
Άρθρο 9: Ανταμοιβή επιτυχούς αξιολόγησης
Άρθρο 10: Διοικητικά μέτρα-κυρώσεις
Άρθρο 11: Δικαστική προστασία
Άρθρο 12: Πόροι του Ο.ΔΙ.Π.Υ.
Άρθρο 13: Θέματα προσωπικού
Άρθρο 14: Συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος για την υλοποίηση δωρεάς διασφάλισης της ποιότητας και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων
Άρθρο 15: Προγραμματικές συμβάσεις και μνημόνια συνεργασίας
Άρθρο 16: Καταστατικό Ο.ΔΙ.Π.Υ.

 
 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 17: Μεταφορά ασθενών με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 18: Παράταση για άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 19: Μετακίνηση προσωπικού
Άρθρο 20: Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 21: Διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID – 19
Άρθρο 22: Άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Φ. – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 1316/1983
Άρθρο 23: Εθνικό Σημείο Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας
Άρθρο 24: Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 25: Εκτέλεση δίμηνης συνταγής από φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 26: Ρυθμίσεις για την άυλη συνταγογράφηση
Άρθρο 27: Είσπραξη αμοιβής για την επίσκεψη πολιτών κρατών-μελών ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, μη νόμιμων κατοίκων Ελλάδας
Άρθρο 28: Διοίκηση Υγειονομικών Περιφερειών
Άρθρο 29: Θέματα χορήγησης αδειών ίδρυσης φαρμακείου
Άρθρο 30: Κινητές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο 31: Χρήση καταστολής και αναλγησίας κατά την ενδοσκόπηση
Άρθρο 32: Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών-Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης
Άρθρο 33: Ποσό μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης Φ.Κ.Α.
Άρθρο 34: Αιτήσεις για χορήγηση άδειας σκοπιμότητας
Άρθρο 35: Κοινοποίηση – αδειοδότηση νέων προϊόντων καπνού (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ)
Άρθρο 36: Ισχυρισμοί μείωσης κινδύνου – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3730/2008
Άρθρο 37: Ορισμός ηλεκτρονικού τσιγάρου- Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4419/2016
Άρθρο 38: Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΤΕΠ
Άρθρο 39: Δαπάνες εξέτασης δειγμάτων βιολογικού υλικού
Άρθρο 40: Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας ιατρών ειδικευόμενων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δεν έχουν εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου
Άρθρο 41: Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης τουριστικών καταλυμάτων
Άρθρο 42: Ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43: Ερμηνευτική διάταξη ως προς τον χρόνο εφαρμογής των νόμων 4335/2015 και 4336/2015 σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και ήδη κηρυχθείσες πτωχεύσεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 44: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 45: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4715/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 149/01.08.2020
Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.