Νόμος 4712/2020. Οικονομικά θέματα, εμπόριο και επενδύσεις

ΦΕΚ Νομοθεσία

Νόμος 4712/2020. Οικονομικά θέματα, εμπόριο και επενδύσεις

Νόμος 4712/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 146/29.07.2020
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 1
Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 2
Ορισμοί
Άρθρο 3
Σύσταση Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.)
Άρθρο 4
Αποστολή και επιχειρησιακοί στόχοι της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 5
Συνεργασίες της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 6
Διοικητής της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 7
Οργάνωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 8
Διεύθυνση Συντονισμού και Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 9
Διεύθυνση Διυπηρεσιακής Συνεργασίας για τον Έλεγχο της Αγοράς και την Αντιμετώπιση του Παράνομου Εμπορίου
Άρθρο 10
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Άρθρο 11
Προϊστάμενοι μονάδων
Άρθρο 12
Στελέχωση της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 13
Ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Άρθρο 14
Εκπαίδευση – Επιμόρφωση
Άρθρο 15
Λειτουργία ΔΙ.Μ.Ε.Α.- Οικονομική διαχείριση
Άρθρο 16
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 – Επέκταση πεδίου εφαρμογής ελέγχων νόμιμων παραστατικών για την προστασία των εμπορικών σημάτων
Άρθρο 17
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4177/2013 – Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο της αγοράς και την εφαρμογή των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ
Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 – Διοικητικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων
Άρθρο 19
Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 20
Εξουσιοδοτική διάταξη
Άρθρο 21
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 22
Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 23
Συμμετοχή σε συλλογικά όργανα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου με ηλεκτρονικά μέσα
Άρθρο 24
Σύσταση ΙΚΕ μέσω Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
Άρθρο 25
Υπαίθριο εμπόριο
Άρθρο 26
Αποζημιώσεις μελών Εθνικών Μητρώων Πιστοποιημένων Ελεγκτών και Αξιολογητών (ΕΜΠΕ και ΕΜΠΑ)
Άρθρο 27
Διατάξεις για Επιμελητήρια
Άρθρο 28
Μεταβατικές διατάξεις

 
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ

Άρθρο 29
Μονάδες παραγωγής ισοτόπων- ραδιοφαρμάκων
Άρθρο 30
Αρμοδιότητα ΤΕΕ για πιστοποίηση προσώπων – Τροποποίηση άρθρου 4 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγματος
Άρθρο 31
Παράταση προθεσμίας για τη γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
Άρθρο 32
Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διαχείρισης του ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ και του ΕΣΥΔ – Καθιέρωση σημάτων πιστοποίησης
Άρθρο 33
Παράταση προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων – Παράταση προθεσμιών του ν. 3982/2011 και του 4302/2014 λόγω COVID-19 και προθεσμιών εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων
Άρθρο 34
Υποχρεώσεις αδειούχων υδραυλικών – Ρυθμίσεις για τη θεώρηση αδειών τεχνικών επαγγελμάτων
Άρθρο 35
Σύσταση Ενιαίου Μητρώου Ανελκυστήρων και λοιπές ρυθμίσεις για τους ανελκυστήρες
Άρθρο 36
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για τη Βιομηχανία
Άρθρο 37
Σύστημα τεχνικής υποστήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Αδειοδοτήσεων και Ελέγχων
Άρθρο 38
Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 39
Ρυθμίσεις περί εταιριών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 – Τροποποίηση του α.ν. 89/1967 σχετικά με τις παρεχόμενες ενισχύσεις
Άρθρο 40
Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011 επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση
του ν. 4399/2016
Άρθρο 41
Ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/ 2016
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011– Τροποποίηση ενισχυόμενου κόστους της κατηγορίας δαπάνης «Μηχανήματα – Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός»
Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4608/ 2019 (Α΄ 66) – Κίνητρα Στρατηγικών Επενδύσεων – Στρατηγικές Επενδύσεις επί δημοσίων ακινήτων
Άρθρο 44
Ρύθμιση θεμάτων επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που υποβάλλονται από ναυτιλιακές επιχειρήσεις υπαγόμενες στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄77), μετά την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής
Άρθρο 45
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Άρθρο 46
Τροποποίηση του άρθρου 22 Α Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) σχετικά με την προσαύξηση σε 100% της έκπτωσης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
Άρθρο 47
Σύσταση Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων
Άρθρο 48
Τροποποίηση του άρθρου 17 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) σχετικά με τη χορήγηση φορολογικών στοιχείων στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς
Άρθρο 49
Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους
Άρθρο 50
Δικαίωμα αμοιβής αξιολογητών – Τροποποίηση του άρθρου 135 του ν. 4472/2017
Άρθρο 51
Συνεδρίαση επιτροπών μέσω τηλεδιάσκεψης
Άρθρο 52
Καθορισμός του ΕΛΙΑΜΕΠ ως δικαιούχου χρηματοδότησης από το ΕΛΙΔΕΚ – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4429/2016
Άρθρο 53
Απαλλαγή από φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά των υποτροφιών του ΕΛΙΔΕΚ
Άρθρο 54
Ρυθμίσεις για τη βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Άρθρο 55
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 56
Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Άρθρο 57
Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Άρθρο 58
Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας ή έργου – Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4314/2014 (Α΄265)
Άρθρο 59
Απόσπαση προσωπικού στην Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα
Άρθρο 60
Καταχώριση πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ
Άρθρο 61
Πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
Άρθρο 62
Τροποποίηση του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 (Α΄94) – Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο μερίσματος από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας»
Άρθρο 63
Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄265) για θέματα δημοσιονομικών διορθώσεων, κρατικών ενισχύσεων, πληρωμών, επαληθεύσεων και διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 64
Ρύθμιση δαπανών μισθίου οδού Κορνάρου 1 και Ερμού
Άρθρο 65
Ορισμός Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρησης στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων – Ορισμός Ενιαίου Γραφείου Σύνδεσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020
Άρθρο 66
Αποχαρακτηρισμός Βιοτεχνικών Κέντρων του ν. 4458/1965
Άρθρο 67
Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των φαρμακαποθηκών
Άρθρο 68
Ζητήματα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.
Άρθρο 69
Ένταξη επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στον αναπτυξιακό νόμο
Άρθρο 70
Μισθολογικά ζητήματα προσωπικού που ασχολείται σε έργα/προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους
Άρθρο 71
Διατάξεις για τη σύσταση της εταιρείας «ΕΑΝΕΠ Thess- INTEC A.E.»
Άρθρο 72
Συμπλήρωση πλαισίου αιτημάτων τροποποίησης για τα επενδυτικά σχέδια των αναπτυξιακών νόμων
Άρθρο 73
Ωρίμανση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ στο πλαίσιο της από 14.5.2015 Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και E.B.R.D.
Άρθρο 74
Ο θεσμός του ανεξάρτητου μηχανικού
Άρθρο 75
Ένταξη επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων σε νησιά στον αναπτυξιακό νόμο
Άρθρο 76
Νομοτεχνική προσαρμογή ως προς απαγορεύσεις, όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις
Άρθρο 77
Ρυθμίσεις αναφορικά με την Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARS – COV -2
Άρθρο 78
Καθορισμός συνολικού ποσού ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο στον αναπτυξιακό νόμο
Άρθρο 79
Μίσθωση δημοτικών ακινήτων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 80
Ρύθμιση για τη ναυπήγηση δύο Ταχέων, Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυτικού
Άρθρο 81
Ρυθμίσεις για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας
Άρθρο 82
Αποζημίωση της ζημίας του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας λόγω της πανδημίας Covid-19
Άρθρο 83
Ζητήματα σχετικά με τον ορισμό Διευθυνόντων Συμβούλων στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε.
Άρθρο 84
Παράταση αναστολής πλειστηριασμών πυρόπληκτων στους Δήμους Ραφήνας και Μαραθώνος
Άρθρο 85
Παράταση προθεσμιών και άρση της ανάκλησης επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου για κοινωνικούς λόγους
Άρθρο 86
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4712/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 146/29.07.2020
Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.