Οι κανόνες για την παροχή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων

Οι κανόνες για την παροχή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων

Οι κανόνες για την παροχή της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσεων

Ποιοι κανόνες πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή χρήση της υπηρεσίας αριθμού αναγνώρισης κλήσης

Αριθμ. 938/2 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2699/02.07.2020
Παροχή υπηρεσίας αναγνώρισης καλούσας γραμμής

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Επειδή:
1. Έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες γίνεται μη ορθή χρήση της υπηρεσίας αριθμού αναγνώρισης κλήσης, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση του καλούμενου ή/ και παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως προς την ταυτότητα του καλούντα.
2. Για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, τα οποία είναι επιζήμια για τον τελικό χρήστη αλλά και για τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση της παροχής της εν λόγω υπηρεσίας από τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όταν για τη δρομολόγηση και διεκπεραίωση της κλήσης απαιτούνται δύο ή και περισσότερα δίκτυα.
3. Η πληροφορία σχετικά με την αναγνώριση της καλούσας γραμμής θα πρέπει να μεταφέρεται σωστά και χωρίς αλλοιώσεις μεταξύ των δικτύων και επιπλέον να διασφαλίζεται η δυνατότητα επιλογής του καλούντα για μη εμφάνιση του αριθμού του κατά τον τερματισμό της κλήσης.

4. Οι όροι παροχής της υπηρεσίας θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τα σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα/ συστάσεις/ αποφάσεις,
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται από τους παρόχους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την προστασία των χρηστών από μη νόμιμη χρήση αριθμών για την υπηρεσία καλούσας γραμμής (CLI) και την εμφάνιση του σωστού αριθμού αναγνώρισης κλήσης στον καλούμενο συνδρομητή. Επιπλέον, είναι συμπληρωματικές των διατάξεων αναφορικά με την αναγνώριση της ταυτότητας της γραμμής καλούντος συνδρομητή που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν μόνο σε δημόσια δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στα οποία γίνεται χρήση της υπηρεσίας αναγνώρισης καλούσας γραμμής.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την παρούσα ισχύουν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στον ν. 4070/2012 (Α’ 82), στην υπ’ αρ. οικ. 26634/924/3-5-2007 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 768) και στην υπ’ αρ. ΕΕΤΤ ΑΠ 677/03/2013 απόφαση (Β’ 170). Όροι και φράσεις που δεν αναφέρονται στην παρούσα, ερμηνεύονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και το δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Όροι παροχής της υπηρεσίας καλούσας γραμμής

1. Ο αριθμός ο οποίος χρησιμοποιείται για την υπηρεσία αναγνώρισης καλούσας γραμμής (Calling line identification, CLI) είναι:
α) σε συμφωνία με τη σύσταση Ε.164 της ITU (REC ITU – TE. 164),
β) σε συμφωνία με το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης και τον κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων, αν πρόκειται για κλήση που εκκινεί εντός της Ελλάδας,
γ) ενεργός αριθμός, όπως ορίζεται στον Κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων,
δ) αριθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή κλήσης από τον καλούμενο. Εξαιρούνται οι υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων για τις οποίες ο παραλήπτης αναγνωρίζει τον αποστολέα, αλλά δεν προβλέπεται η αποστολή απαντητικού SMS (όπως υπηρεσίες ενημέρωσης παρόχων δικτύων, υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης μέσω SMS, κ.λπ.) ή αν ως CLI χρησιμοποιούνται αλφαριθμητικοί χαρακτήρες.

2. Οι πάροχοι δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν, μεταφέρουν και προωθούν την πληροφορία CLI σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τυποποίησης Tηλεπικοινωνιών (ETSI) και/ ή τα σχετικά πρότυπα της Διεθνούς ένωσης τηλεπικοινωνιών (ITU-T).

3. Οι πάροχοι δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τροποποιούν το περιεχόμενο του CLI, εάν αυτό δεν επιτρέπεται σε εθνικούς και/ή διεθνείς κανονισμούς / πρότυπα.

4. Κατά την διασύνδεση μεταξύ παρόχων εκκίνησης κλήσεων και ενδιάμεσων δικτύων (transit) ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τοπ εριεχόμενο του CLI δεν τροποποιείται στις διεπαφές μεταξύ των δικτύων, εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο, και έως ότου η κλήση να φτάσει στο δίκτυο προορισμού. Εάν τροποποιηθεί, η τροποποίηση πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα του ETSI και/ ή της ITU/T.

5. Είναι δυνατή η επιστροφή της κλήσης χρησιμοποιώντας την πληροφορία CLI, η οποία παρουσιάζεται στο καλούμενο μέρος, με την επιφύλαξη του εδαφίου δ της παραγράφου 1. Με ευθύνη του παρόχου VoIP χωρίς αριθμούς Ε.164 και του παρόχου ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διασυνδέεται με αυτόν για τη διαβίβαση ή τερματισμό της κλήσης, ο αριθμός CLI δεν εμφανίζεται στον καλούμενο σε περίπτωση κλήσης που προέρχεται από τον πάροχο VoIP χωρίς αριθμούς Ε.164.

6. Σύμφωνα με διμερείς/πολυμερείς συμφωνίες ή περιορισμούς στην περίπτωση εθνικών νομοθετικών ή ρυθμιστικών πλαισίων, το δίκτυο από το οποίο εκκινεί η κλήση μπορεί να περιορίσει την αποστολή της πληροφορίας CLI προς το δίκτυο προορισμού, όταν εφαρμόζεται η υπηρεσία απαγόρευσης αναγνώρισης καλούσας γραμμής (C.L.I.R.), προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση του αριθμού CLI στον συνδρομητή που δέχεται την κλήση σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή η πληροφορία CLI η οποία αποστέλλεται μεταξύ διεθνών συνόρων περιλαμβάνει πάντα τον περιοριστικό δείκτη.

7. Ο πάροχος από τον οποίο εκκινεί η κλήση είναι υπεύθυνος για την ορθότητα του αριθμού CLI, η μορφή του οποίου είναι σύμφωνη με το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, και τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων και είναι δυνατή η κλήση του. Ο αριθμός CLI πρέπει να:

• έχει εκχωρηθεί στον πάροχο, από τον οποίο εκκινεί η κλήση ή να έχει μεταφερθεί με φορητότητα στο δίκτυό του,

• είναι δευτερογενώς εκχωρημένος στο συνδρομητή της γραμμής από τον ίδιο ή άλλο πάροχο και, συνεπώς, ο εν λόγω συνδρομητής να έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης του.

Ο πάροχος ελέγχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης του αριθμού, πριν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας CLI. Σε περίπτωση κλήσης αριθμών έκτακτης ανάγκης, δεν γίνεται τροποποίηση του πραγματικού αριθμού της γραμμής του καλούντος για την υπηρεσία CLI και διασφαλίζεται η παροχή της ορθής πληροφορίας της θέσης του καλούντος στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

8. Οι πάροχοι δικτύου και/ ή υπηρεσιών εκκίνησης εμποδίζουν τη δρομολόγηση κλήσεων ή επισημαίνουν την πληροφορία CLI ως περιορισμένη πληροφορία,, εάν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός CLI είναι μη έγκυρος (πλασματικός ή μη σύμφωνος με το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης αριθμός ή αριθμός με λάθος πλήθος ψηφίων ή αριθμός που αντιστοιχεί σε αριθμοσειρές που δεν εκχωρούνται, σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων) ή αν ο αριθμός δεν είναι πρωτογενώς εκχωρημένος.

9. Οι πάροχοι δικτύου και/ ή υπηρεσιών διαβίβασης (transit) και τερματισμού δύνανται να εμποδίζουν τη δρομολόγηση κλήσεων ή επισημαίνουν την πληροφορία CLI ως περιορισμένη πληροφορία, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, εάν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός CLI είναι μη έγκυρος (πλασματικός ή μη σύμφωνος με το εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης αριθμός ή αριθμός με λάθος πλήθος ψηφίων ή αριθμός που αντιστοιχεί σε αριθμοσειρές που δεν εκχωρούνται, σύμφωνα με τον κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης αριθμοδοτικών πόρων) ή αν ο αριθμός δεν είναι πρωτογενώς εκχωρημένος, στο μέτρο που η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη.

10. Όταν εφαρμόζεται η υπηρεσία περιορισμού εμφάνισης του αριθμού CLI, ο αριθμός CLI δεν εμφανίζεται στον καλούμενο μέρος, εκτός αν το καλούμενο μέρος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε αυτόν, όπως στις περιπτώσεις υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, όπου ο ορθός αριθμός CLI εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μπορεί επίσης, να εμφανίζεται ο αριθμός CLI ακόμα και αν αυτός δεν είναι σωστός ή αν ο καλών δεν έχει δικαίωμα χρήσης του.

11. Εάν οι πάροχοι διαβίβασης (transit) ή τερματισμού κλήσης διαπιστώσουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά παράδοσης μη ορθού CLI, ενημερώνουν το δίκτυο εκκίνησης ή τον ενδιάμεσο πάροχο διαβίβασης (transit) και την ΕΕΤΤ.

12. Αριθμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης μέσω φωνής, δεν εμφανίζονται στον καλούμενο.

13. Σε περίπτωση χρήσης προπληρωμένων καρτών ή κατά την επιλογή/ προεπιλογή φορέα ή για τις υπηρεσίες two-step dial, ο αριθμός του καλούντα εμφανίζεται στον καλούμενο μέσω της υπηρεσίας αναγνώρισης κλήσης.

14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων (SMS), όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και με την εξαίρεση των περιπτώσεων οι οποίες αναφέρονται ρητά.

15. Εάν σε SMS δεν εμφανίζεται ο αριθμός, αλλά το όνομα του αποστολέα, ο πάροχος εκκίνησης διασφαλίζει ότι ο αποστολέας έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης του ονόματος/επωνυμίας το οποίο εμφανίζεται, το όνομα τον προσδιορίζει μοναδικά και η πληροφορία είναι σαφής για τον παραλήπτη.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση τις παρ. 5, 8 και 9 του άρθρου 3, οι οποίες τίθενται σε ισχύ εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.