Κορονοϊός ΠΝΠ 10-08-2020. Αναστολή συμβάσεων εργασίας Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

εργασία σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ

Κορονοϊός ΠΝΠ 10-08-2020. Αναστολή συμβάσεων εργασίας Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

Νέα μέτρα σε εργασία, υγεία, εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ -ΦΕΚ Τεύχος A’ 157/10.08.2020
Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΜΕΡΟΣ Α
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο πρώτο
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 124
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020.».

Άρθρο δεύτερο
Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους».

 
 

ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο τρίτο
Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης

Η ισχύς του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), για τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατείνεται, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο τέταρτο
Χρήση προϊόντων δειγματισμού

Το δέκατο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγματισμού
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως καλλυντικών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Στην περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα από τον υπάλληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς να αγγίζονται από τον καταναλωτή και χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγματισμού ή (β) με τη χρήση ατομικών σφραγισμένων δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία δεν επιστρέφονται, χωρίς τη διαμεσολάβηση υπαλλήλου. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία διατίθενται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάθεσης προϊόντων δειγματισμού που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος, επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση, εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ’ αρ. 34077/30.3.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1116)».

ΜΕΡΟΣ Γ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο πέμπτο
Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης ανταλλακτικών οχημάτων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών.

Άρθρο έκτο
Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4708/2020

Το άρθρο 26 του ν. 4708/2020 (Α’ 140) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δευτέρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και των οποίων η διάρκεια λήγει από 1ης Ιουλίου 2020 και εφεξής, παρατείνονται για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές. Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από 1ης Ιουλίου 2020 και μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, λογίζονται ως νόμιμες».

Άρθρο έβδομο
Απασχόληση προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ) με καθεστώς πλήρους απασχόλησης

Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που προσελήφθη κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149), ή που προσλαμβάνεται εφεξής για τη στελέχωση των κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΥ, είναι προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Άρθρο όγδοο
Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020

Το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), αντικαθίσταται ως εξής:

«Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όλα τα δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα Κέντρα Υγείας δύνανται να συνεργάζονται με ιδιώτες ιατρούς, παθολόγους, γενικούς ιατρούς, ωτορινολαρυγγολόγους, πνευμονολόγους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους, γενικούς χειρουργούς, γυναικολόγους-μαιευτήρες και ακτινολόγους ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες. Η μηνιαία αμοιβή των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Σε περίπτωση συμμετοχής των ιατρών του παρόντος σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι ιατροί του πρώτου εδαφίου δύνανται, με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής ή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, να συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας, αντιστοίχως, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’.
Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), όπου ανήκει το νοσοκομείο ή το Κέντρο Υγείας, μετά από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή αντίστοιχο αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
2. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ιδιώτες ιατροί των ειδικοτήτων της παρ. 1 δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες και μόνο κατά την εφημερία των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο (2) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου για την εφημεριακή απασχόληση αντιστοιχεί σε αυτή του Επιμελητή Β’. Σε περίπτωση συμμετοχής των ιατρών του παρόντος σε διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες στην παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών κατά την εφημερία των νοσοκομείων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών κατά την εφημερία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., όπου ανήκει το νοσοκομείο ή το Κέντρο Υγείας, μετά από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή αντίστοιχο αίτημα του Δ.Σ. της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
3. Οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τους εξακόσιους (600). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο αριθμός αυτός κατανέμεται μεταξύ των Υ.Πε.».

Άρθρο ένατο
Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων από εξετάσεις βιολογικού υλικού Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020

Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α’ 149) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Δαπάνες νοσοκομείων που προκλήθηκαν από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας εξετάσεων δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου, είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων με μόνο παραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από προηγούμενη έγκριση του νοσοκομείου, που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως προς τον αριθμό των αποζημιούμενων εξετάσεων που διενεργήθηκαν και το ύψος της σχετικής δαπάνης».

Άρθρο δέκατο
Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

1. Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού και αντιδραστηρίων για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορούν να διενεργούνται και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.Πε.) της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα πέντε
(5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τον ορισμό των Υ.Πε. ως Κ.Α.Α. για την άσκηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών για τα νοσοκομεία της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε ειδικό συναφές ζήτημα για την εκ μέρους τους άσκηση συγκεντρωτικών δραστηριοτήτων αγορών.

Άρθρο ενδέκατο
Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της άμεσης κάλυψης των αναγκών σε τεστ/ ιατροτεχνολογικά προϊόντα από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, συμβατών με μηχανήματα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς προς το ελληνικό Δημόσιο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να διενεργούνται διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19. Οι διαδικασίες προμήθειας προϊόντων του πρώτου εδαφίου μπορούν να διενεργούνται κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.», ή και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.). Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμβατών με τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.

Άρθρο δωδέκατο
Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 και δυνατότητα καταχώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων του Μητρώου

1. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του Μητρώου Ασθενών COVID-19 (Μητρώου) και των δυνατοτήτων αναζήτησης της σχετικής πλατφόρμας στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα. Ο ΕΟΔΥ έχει επίσης πρόσβαση σε δεδομένα από σχετικές πηγές, όπως ιδίως νοσοκομεία, πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, εργαστήρια, το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την πληρέστερη συμπλήρωση του Μητρώου και την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων σε πεδία της πλατφόρμας, όπως η περιοχή κατοικίας και το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα και της Διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΥ δύναται να καταχωρεί αποδεδειγμένα ελλείποντα στοιχεία λοιπών υπόχρεων προς καταχώρηση στο Μητρώο, ως προς τα οποία έχει λάβει αρμοδίως γνώση στο πλαίσιο της δράσης του. Τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου έχουν και τα μέλη της επιτροπής λοιμώξεων κάθε νοσοκομείου ως προς τα περιστατικά νοσηλείας από κορωνοϊό COVID-19.
2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος τηρούνται οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο δέκατο τρίτο
Διάθεση ειδικού εξοπλισμού ΜΕΘ και ΜΑΦ και έκτακτη ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας

1. Ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του μπορεί να διαθέτει προσωρινά, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως νοσοκομειακό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά τεστ, εξοπλισμό Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, που έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού που έχει αποτελέσει αντικείμενο δωρεάς για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτείας του, αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
2. Σε περίπτωση που η απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 1 αφορά προσωρινή διάθεση δωρηθέντων, για την έκδοσή της απαιτείται προηγούμενη δικαστική άδεια που χορηγείται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση που υποβάλλεται από τον Υπουργό Υγείας με αντικείμενο την προσωρινή μεταβολή της διάθεσης των δωρηθέντων για επωφελέστερο κοινωφελή σκοπό με επίκληση επιτακτικών λόγων δημόσιας υγείας. Η αίτηση προσδιορίζεται προς συζήτηση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και η σχετική απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη συζήτηση. Δυνατή είναι η χορήγηση προσωρινής διαταγής με αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης κατά το άρθρο 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 ο διατεθείς εξοπλισμός αποδίδεται ελεύθερος παντός δικαιώματος στον φορέα στον οποίον ανήκει κατά κυριότητα ή υπέρ του φορέα στον οποίον ορίστηκε ότι πρέπει να περιέλθει κατά τη βούληση του δωρητή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, δύναται να αναπτύσσονται εκτάκτως κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε οποιοδήποτε νοσοκομείο εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγκαστικά δεσμευμένο ή μισθωμένο χώρο ή χώρο που χρησιμοποιείται από το ελληνικό Δημόσιο, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που ρητώς ορίζονται στην απόφαση ανάπτυξης των ανωτέρω κλινών, χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας από οποιαδήποτε άλλη συναρμόδια αρχή, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Η διενέργεια εργασιών για τη δημιουργία ΜΕΘ και ΜΑΦ μόνιμης εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και για ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών σε υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων υπόκειται στη διαδικασία αδειοδότησης του δεκάτου τετάρτου άρθρου.

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΤΕΠ

Στο άρθρο 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Οι εργασίες για τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων, καθώς και οι υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν από τη δημιουργία των ΜΕΘ και ΜΑΦ και αφορούν στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων κλινικών ή άλλων λειτουργικών χώρων σε υπάρχοντες άλλους χώρους των νοσοκομείων, εκτελούνται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της περ. (β) του άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου. Η έγκριση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα αδειών των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του και τα στοιχεία του ακινήτου.
β) Εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή του Νοσοκομείου, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.
γ) Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται η θέση του ακινήτου, περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι:
i) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς,
ii) δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και
iii) το ακίνητο δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1843).
δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 212), όπου απαιτείται.
ε) Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος.
στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσοκομείων που τροποποιούνται σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
ζ) Στατικής μελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας του χώρου επέμβασης, αποκλειστικά στην περίπτωση επεμβάσεων στον στατικό φορέα.
Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι μελέτες του κτιρίου, κατατίθεται, εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της άδειας, επικαιροποιημένος φάκελος με τις κατά περίπτωση τροποποιούμενες μελέτες, συνολικά ή τμηματικά».

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών

Οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίες έληξαν μετά από την 30η Ιουλίου 2020 ή λήγουν εντός των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, παρατείνονται αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, με τους ίδιους όρους.

Άρθρο δέκατο έκτο
Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων

Το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 (Α’ 54) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International Classification of Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την ποσότητα και τη διάρκεια της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της θεραπείας, καθώς και τον λόγο αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. Κάθε χειρόγραφη συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή, φυλάσσεται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή αρχείου εικόνας.
2. Η διαδικασία της παρ. 1 δεν θίγει τον εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων τρόπο διάθεσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως κατάταξη, ανά κατηγορία απαιτούμενης ιατρικής συνταγής, απλής, περιορισμένης ή ειδικής αιτιολογημένης ιατρικής συνταγής, που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων.

3. Κάθε παράβαση της παρ. 1 εξομοιώνεται με χορήγηση συνταγογραφούμενου φαρμάκου χωρίς ιατρική συνταγή. Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.
4. Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά των λοιμώξεων, με προτεραιότητα τα αντιβιοτικά, καταρτίζονται και εισάγονται σταδιακά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
5. Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ’ γενεάς από του στόματος είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International Classification of Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, καθώς και την αιτιολόγηση για τη χορήγησή του. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και το αντιβιόγραμμα, όπου προβλέπονται, τηρούνται από τον ιατρό που χορηγεί την ηλεκτρονική αιτιολογημένη συνταγή επί διετία.
6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2020.».

ΜΕΡΟΣ Δ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο δέκατο έβδομο
Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής:

«Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.».

ΜΕΡΟΣ Ε
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Άρθρο δέκατο όγδοο
Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις δομές φιλοξενίας μεταναστών λόγω εξαιρετικών αναγκών

Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), που συνήφθησαν δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), παρατείνεται αυτοδικαίως έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Άρθρο δέκατο ένατο
Χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19

Πιστώσεις που διατέθηκαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δυνάμει της από 10.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 28), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4681/2020 (Α’ 74), και ιδίως της παρ. 3 του πρώτου άρθρου αυτής, και του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), δύνανται να χρησιμοποιηθούν για δράσεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και αποσκοπούν στην προστασία κάθε είδους δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, την επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου για λόγους αποσυμφόρησης των δομών και την ενίσχυση συναφών δράσεων Δήμων ή Περιφερειών. Οι ως άνω δράσεις εξειδικεύονται και χρηματοδοτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο εικοστό
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.