Ο νόμος 4703/2020 για τις δημόσιες συγκεντρώσεις

Ο νόμος 4703/2020 για τις δημόσιες συγκεντρώσεις

Ο νόμος 4703/2020 για τις δημόσιες συγκεντρώσεις

Νόμος 4703/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 131/10.07.2020
Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Ορισμοί
Άρθρο 3 Υποχρέωση γνωστοποίησης
Άρθρο 4 Υποχρεώσεις οργανωτή
Άρθρο 5 Αστυνομικός – Λιμενικός Διαμεσολαβητής Ά ρθρο 6 Υποχρεώσεις της αστυνομικής και λιμενικής αρχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ

Άρθρο 7 Απαγόρευση
Άρθρο 8 Περιορισμοί
Άρθρο 9 Διάλυση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Άρθρο 10 Αρμοδιότητα αστυνομικής και λιμενικής αρχής
Άρθρο 11 Ενημέρωση εισαγγελικής Αρχής
Άρθρο 12 Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 13 Ποινικές και αστικές κυρώσεις
Άρθρο 14 Εξουσιοδότηση

 
 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Άρθρο 15 Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης
Άρθρο 16 Ίδρυμα Μέριμνας και Αριστείας της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 17 Ρυθμίσεις θεμάτων πάγιας εισφοράς
Άρθρο 18 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 19 Σύσταση Διεύθυνσης Πρόληψης της Βίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Άρθρο 20 Απόσπαση εκπαιδευτικών συζύγων υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας
Άρθρο 21 Ρυθμίσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22 Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4703/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 131/10.07.2020
Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.