Κορονοϊός. Απαγορεύονται οι λιτανείες έως 31 Αυγούστου 2020

Εκκλησία, λειτουργία, τελετές, μυστήρια

Κορονοϊός. Απαγορεύονται οι λιτανείες έως 31 Αυγούστου 2020

Απαγορεύονται οι θρησκευτικές τελετές που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής

 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50451 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3332/09.08.2020
Αναστολή θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αναστολή διεξαγωγής θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής

Αναστέλλεται η διεξαγωγή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής εκτός των χώρων θρησκευτικής λατρείας.

Άρθρο 2
Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου

1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν την αναστολή του άρθρου 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 27 και 29 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3165), όπως εκάστοτε ισχύει

Άρθρο 3
Ισχύς

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως την 31η Αυγούστου 2020.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.