Νόμος 4700/2020. Δικονομία για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δικαιοσύνη - Δίκαιο - Νομοθεσία

Νόμος 4700/2020. Δικονομία για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης

Νόμος 4700/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 127/29.06.2020
Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 1 Ενιαίο κείμενο Δικονομίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Άρθρο 2 Έκταση δικαιοδοσίας
Άρθρο 3 Αρμοδιότητα δικαστικών σχηματισμών
Άρθρο 4 Παρεμπίπτοντα ζητήματα
Άρθρο 5 Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων
Άρθρο 6 Έλλειψη δικαιοδοσίας
Άρθρο 7 Εξέταση δικαιοδοσίας
Άρθρο 8 Απόρριψη ένδικου βοηθήματος από άλλα δικαστήρια
Άρθρο 9 Ανάθεση διαδικαστικών πράξεων σε άλλες αρχές
Άρθρο 10 Διαπίστωση παράνομων ενεργειών διοικητικών οργάνων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 11 Αρχή της ισότητας των διαδίκων
Άρθρο 12 Μέριμνα για την πρόοδο της δίκης
Άρθρο 13 Έλεγχος διαδικαστικών προϋποθέσεων
Άρθρο 14 Συνέπειες ερημοδικίας
Άρθρο 15 Ερμηνεία δικονομικών κανόνων
Άρθρο 16 Αρχή της υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας
Άρθρο 17 Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για διεξαγωγή δικών
Άρθρο 18 Δημοσιότητα
Άρθρο 19 Μυστικότητα διασκέψεων και καθήκον εχεμύθειας
Άρθρο 20 Καλόπιστη διεξαγωγή δίκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Άρθρο 21 Λόγοι αποκλεισμού και απαλλαγής
Άρθρο 22 Διαδικασία αποκλεισμού και απαλλαγής
Άρθρο 23 Αίτηση εξαίρεσης
Άρθρο 24 Εξέταση αίτησης εξαίρεσης
Άρθρο 25 Απόφαση για εξαίρεση
Άρθρο 26 Αποκλεισμός δικαστικών υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΟΥ

Άρθρο 27 Ικανότητα διαδίκου φυσικών και νομικών προσώπων
Άρθρο 28 Διάδικοι χωρίς νομική προσωπικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Άρθρο 29 Δικανική ικανότητα φυσικών προσώπων
Άρθρο 30 Δικανική ικανότητα νομικών προσώπων
Άρθρο 31 Εκπροσώπηση διαδίκων χωρίς νομική προσωπικότητα
Άρθρο 32 Γενική και ειδική εξουσιοδότηση για διεξαγωγή δίκης
Άρθρο 33 Νομιμοποίηση νόμιμων αντιπροσώπων και εκπροσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΔΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Άρθρο 34 Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
Άρθρο 35 Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
Άρθρο 36 Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων
Άρθρο 37 Έκταση, διάρκεια και λήξη πληρεξουσιότητας
Άρθρο 38 Παύση δικαστικής πληρεξουσιότητας
Άρθρο 39 Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Άρθρο 40 Κύρια παρέμβαση
Άρθρο 41 Πρόσθετη παρέμβαση
Άρθρο 42 Άσκηση παρέμβασης
Άρθρο 43 Παρέμβαση σε δίκη ενώπιον της Ολομέλειας Άρθρο 44 Παρέμβαση σε δίκη επί ανακοπής εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΟΜΟΔΙΚΙΑ

Άρθρο 45 Αναγκαστική ομοδικία
Άρθρο 46 Προσεπίκληση αναγκαστικώς ομοδίκων
Άρθρο 47 Συμμετοχή στη δίκη αναγκαστικώς ομοδίκων
Άρθρο 48 Συνέπειες μη συμμετοχής στη δίκη αναγκαστικώς ομοδίκων
Άρθρο 49 Άσκηση ένδικων μέσων σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας
Άρθρο 50 Δυνητική ομοδικία
Άρθρο 51 Χωρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ

Άρθρο 52 Διακοπή δίκης
Άρθρο 53 Επέλευση και αποτελέσματα διακοπής δίκης
Άρθρο 54 Επανάληψη δίκης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ

Άρθρο 55 Τρόπος άσκησης
Άρθρο 56 Συνάφεια
Άρθρο 57 Αντικειμενική σώρευση
Άρθρο 58 Αποδεικτικό κοινοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ

Άρθρο 59 Στοιχεία δικογράφων
Άρθρο 60 Μεταβολή διεύθυνσης
Άρθρο 61 Ευπρεπής διατύπωση δικογράφων
Άρθρο 62 Υπομνήματα
Άρθρο 63 Γνωστοποίηση δικογράφων στον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 64 Σύνταξη εκθέσεων
Άρθρο 65 Απαραίτητα στοιχεία των εκθέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 66 Επίδοση στη δηλωθείσα διεύθυνση
Άρθρο 67 Όργανα επίδοσης
Άρθρο 68 Σε ποιους γίνεται η επίδοση
Άρθρο 69 Τόπος επίδοσης
Άρθρο 70 Χρόνος επίδοσης
Άρθρο 71 Τρόπος επίδοσης
Άρθρο 72 Επίδοση στην κατοικία
Άρθρο 73 Επίδοση στον χώρο εργασίας
Άρθρο 74 Ειδικές περιπτώσεις επίδοσης
Άρθρο 75 Υποχρέωση παράδοσης του επιδοτέου εγγράφου
Άρθρο 76 Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης στην αλλοδαπή
Άρθρο 77 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής
Άρθρο 78 Άρνηση παραλαβής
Άρθρο 79 Έκθεση επίδοσης
Άρθρο 80 Αντίκλητος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Άρθρο 81 Υποβολή παραίτησης
Άρθρο 82 Ισχύς παραίτησης
Άρθρο 83 Αποτελέσματα παραίτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Άρθρο 84 Εκκίνηση και υπολογισμός προθεσμιών Άρθρο 85 Διακοπή και αναστολή προθεσμιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 86 Ορισμός της δικονομικής ακυρότητας και εξουσίες του Δικαστηρίου
Άρθρο 87 Πρόταση και συνέπειες δικονομικών ακυροτήτων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ

Άρθρο 88 Παρακολούθηση της ροής των υποθέσεων
Άρθρο 89 Ορισμός και καθήκοντα εισηγητή δικαστή
Άρθρο 90 Μέτρα για διασφάλιση της εκδίκασης εντός ευλόγου χρόνου
Άρθρο 91 Διαδικασία σε συμβούλιο
Άρθρο 92 Συνεκδίκαση ή χωρισμός δικογράφων
Άρθρο 93 Ειδική εκδίκαση αγωγών σε συμβούλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 94 Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων
Άρθρο 95 Αρμοδιότητα
Άρθρο 96 Προϋποθέσεις αναστολής
Άρθρο 97 Προδικασία της αίτησης αναστολής
Άρθρο 98 Κύρια διαδικασία
Άρθρο 99 Προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης
Άρθρο 100 Απόφαση
Άρθρο 101 Αναστολή εκτέλεσης στις διαφορές από τη διοικητική εκτέλεση
Άρθρο 102 Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
Άρθρο 103 Αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης
Άρθρο 104 Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
Άρθρο 105 Μέτρα διασφάλισης της δημόσιας αξίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ
Άρθρο 106 Πρόσβαση στα στοιχεία δικογραφίας
Άρθρο 107 Τυπικές ελλείψεις στη δικογραφία
Άρθρο 108 Καταχώριση υποθέσεων στο πινάκιο
Άρθρο 109 Επίσπευση διαδικασίας
Άρθρο 110 Κλητεύσεις διαδίκων

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ

Άρθρο 111 Προσβαλλόμενες πράξεις
Άρθρο 112 Νομιμοποίηση
Άρθρο 113 Προθεσμία
Άρθρο 114 Στοιχεία δικογράφου
Άρθρο 115 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 116 Εξουσίες του Δικαστηρίου
Άρθρο 117 Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
Άρθρο 118 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
Άρθρο 119 Στοιχεία αίτησης καταλογισμού
Άρθρο 120 Αίτημα προς τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση αίτησης καταλογισμού
Άρθρο 121 Ζημιά που αναδεικνύεται στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας
Άρθρο 122 Διακοπή παραγραφής
Άρθρο 123 Δεύτερη αίτηση καταλογισμού
Άρθρο 124 Κατάθεση αίτησης καταλογισμού
Άρθρο 125 Διοικητικός φάκελος
Άρθρο 126 Επίσπευση εκδίκασης
Άρθρο 127 Αντιρρήσεις
Άρθρο 128 Συμπλήρωση αποδείξεων
Άρθρο 129 Εφαρμογή διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΑΓΩΓΗ
Άρθρο 130 Ενεργητική νομιμοποίηση
Άρθρο 131 Παθητική νομιμοποίηση
Άρθρο 132 Στοιχεία δικογράφου
Άρθρο 133 Απαγόρευση αιρέσεων
Άρθρο 134 Κύριες και επικουρικές βάσεις
Άρθρο 135 Συνέπειες κατάθεσης και επίδοσης
Άρθρο 136 Μεταβολή αιτήματος
Άρθρο 137 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 138 Παρεμπίπτουσα αγωγή
Άρθρο 139 Αυτοτέλεια αγωγής
Άρθρο 140 Εξουσία του Δικαστηρίου
Άρθρο 141 Απαγόρευση άσκησης δεύτερης αγωγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 142 Προσβαλλόμενες πράξεις
Άρθρο 143 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
Άρθρο 144 Προθεσμία
Άρθρο 145 Περιεχόμενο
Άρθρο 146 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 147 Ομοδικία, συνάφεια, σώρευση και συνεκδίκαση
Άρθρο 148 Συζήτηση
Άρθρο 149 Παρέμβαση
Άρθρο 150 Εξουσία του Δικαστηρίου
Άρθρο 151 Απόφαση
Άρθρο 152 Ένδικα μέσα
Άρθρο 153 Λήψη μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Άρθρο 154 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
Άρθρο 155 Προθεσμία
Άρθρο 156 Άσκηση
Άρθρο 157 Περιεχόμενο
Άρθρο 158 Προδικασία
Άρθρο 159 Συζήτηση
Άρθρο 160 Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΔΙΚΗ ΕΠΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Άρθρο 161 Παραπομπή ζητήματος αντισυνταγματικότητας τυπικού νόμου
Άρθρο 162 Προδικαστικό ερώτημα
Άρθρο 163 Πρότυπη δίκη
Άρθρο 164 Απόφαση Ολομέλειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
Άρθρο 165 Προσβαλλόμενες αποφάσεις
Άρθρο 166 Ποιοι ασκούν αίτηση αναίρεσης
Άρθρο 167 Προθεσμία
Άρθρο 168 Δεύτερη αίτηση αναίρεσης
Άρθρο 169 Περιεχόμενο δικογράφου
Άρθρο 170 Λόγοι αναίρεσης Άρθρο 171 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 172 Απαράδεκτο λόγων αναίρεσης
Άρθρο 173 Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι
Άρθρο 174 Όρια αναιρετικού ελέγχου
Άρθρο 175 Αντικατάσταση αιτιολογιών
Άρθρο 176 Διαδικασία μετά την αναίρεση
Άρθρο 177 Αναίρεση υπέρ του νόμου
Άρθρο 178 Ειδική παρέμβαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 179 Προσβαλλόμενες αποφάσεις
Άρθρο 180 Αρμόδιο δικαστήριο
Άρθρο 181 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
Άρθρο 182 Νέα αίτηση
Άρθρο 183 Λόγοι αναθεώρησης
Άρθρο 184 Προθεσμία
Άρθρο 185 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων
Άρθρο 186 Συνέπειες αναθεώρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 187 Επιτρεπτό της διόρθωσης απόφασης
Άρθρο 188 Άσκηση αίτησης διόρθωσης
Άρθρο 189 Περιεχόμενο αίτησης διόρθωσης
Άρθρο 190 Προδικασία
Άρθρο 191 Συζήτηση
Άρθρο 192 Απόφαση
Άρθρο 193 Ένδικα μέσα
Άρθρο 194 Διόρθωση πρακτικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 195 Ερμηνεία απόφασης
Άρθρο 196 Περιεχόμενο αίτησης ερμηνείας
Άρθρο 197 Προδικασία
Άρθρο 198 Συζήτηση
Άρθρο 199 Εφαρμογή διατάξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ
Άρθρο 200 Προσβαλλόμενες αποφάσεις
Άρθρο 201 Ενεργητική νομιμοποίηση
Άρθρο 202 Προθεσμία
Άρθρο 203 Περιεχόμενο δικογράφου
Άρθρο 204 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 205 Εφαρμογή διατάξεων
Άρθρο 206 Συζήτηση
Άρθρο 207 Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
Άρθρο 208 Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
Άρθρο 209 Προθεσμία
Άρθρο 210 Περιεχόμενο
Άρθρο 211 Πρόσθετοι λόγοι
Άρθρο 212 Εφαρμογή διατάξεων
Άρθρο 213 Συζήτηση
Άρθρο 214 Απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο 215 Προσβαλλόμενες αποφάσεις
Άρθρο 216 Νομιμοποίηση
Άρθρο 217 Προθεσμία
Άρθρο 218 Άσκηση
Άρθρο 219 Περιεχόμενο
Άρθρο 220 Προδικασία
Άρθρο 221 Συζήτηση
Άρθρο 222 Απόφαση

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Άρθρο 223 Δημόσια συνεδρίαση
Άρθρο 224 Προφορικότητα της διαδικασίας
Άρθρο 225 Αυτεπάγγελτη εξέταση της κλήτευσης των διαδίκων
Άρθρο 226 Μη εμφάνιση ή αποχώρηση των διαδίκων
Άρθρο 227 Αρχή της προαπόδειξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ
Άρθρο 228 Παράσταση διαδίκων ενώπιον της Ολομέλειας
Άρθρο 229 Προθεσμία για νομιμοποίηση
Άρθρο 230 Αίτηση επανασυζήτησης
Άρθρο 231 Παράσταση με δήλωση
Άρθρο 232 Ελλείψεις στοιχείων δικανικής ικανότητας
Άρθρο 233 Άγγελος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Άρθρο 234 Διαδικασία στο ακροατήριο
Άρθρο 235 Συζήτηση
Άρθρο 236 Διερμηνείς
Άρθρο 237 Συμπλήρωση τυπικών ελλείψεων
Άρθρο 238 Αναβολή
Άρθρο 239 Αποφάσεις που αφορούν στη διεξαγωγή της συζήτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Άρθρο 240 Περιεχόμενο
Άρθρο 241 Αποδεικτική ισχύς

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Άρθρο 242 Αντικείμενο απόδειξης
Άρθρο 243 Βάρος απόδειξης
Άρθρο 244 Αποδεικτικά στοιχεία και αποδεικτικά μέσα Άρθρο 245 Δικαστικά τεκμήρια
Άρθρο 246 Χρήση και εκτίμηση αποδεικτικών μέσων
Άρθρο 247 Αποδεικτικά μέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Άρθρο 248 Στοιχεία διοικητικού φακέλου
Άρθρο 249 Συνέπειες μη διαβίβασης διοικητικού φακέλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 250 Προαπόδειξη
Άρθρο 251 Συμπληρωματική απόδειξη
Άρθρο 252 Συζήτηση μετά την απόδειξη
Άρθρο 253 Συντηρητική απόδειξη
Άρθρο 254 Αναζήτηση στοιχείων και εντολή επανελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 ΕΓΓΡΑΦΑ
Άρθρο 255 Δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα
Άρθρο 256 Τύπος εγγράφων
Άρθρο 257 Αποδεικτική δύναμη
Άρθρο 258 Μεταφράσεις
Άρθρο 259 Αντίγραφα
Άρθρο 260 Επίδειξη εγγράφων
Άρθρο 261 Απόρρητα έγγραφα
Άρθρο 262 Απώλεια εγγράφου
Άρθρο 263 Γνησιότητα εγγράφου
Άρθρο 264 Προσβολή εγγράφου ως πλαστού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 ΑΥΤΟΨΙΑ
Άρθρο 265 Απόφαση για διεξαγωγή αυτοψίας
Άρθρο 266 Διεξαγωγή αυτοψίας
Άρθρο 267 Σύμπραξη κατά τη διενέργεια αυτοψίας
Άρθρο 268 Περιεχόμενο έκθεσης αυτοψίας
Άρθρο 269 Κατάθεση έκθεσης αυτοψίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Άρθρο 270 Έργο πραγματογνωμόνων
Άρθρο 271 Διορισμός πραγματογνωμόνων
Άρθρο 272 Αποκλεισμός, εξαίρεση, απαλλαγή και αντικατάσταση πραγματογνώμονα
Άρθρο 273 Ορκοδοσία πραγματογνώμονα
Άρθρο 274 Καθήκοντα πραγματογνώμονα
Άρθρο 275 Διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης
Άρθρο 276 Έκθεση πραγματογνωμοσύνης
Άρθρο 277 Εκτίμηση πραγματογνωμοσύνης
Άρθρο 278 Δαπάνες πραγματογνωμοσύνης
Άρθρο 279 Τεχνικοί σύμβουλοι
Άρθρο 280 Απλές γνωμοδοτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Άρθρο 281 Απόφαση για εξέταση μάρτυρα
Άρθρο 282 Πρόταση διαδίκου για εξέταση μάρτυρα
Άρθρο 283 Κλήση μάρτυρα
Άρθρο 284 Υποχρέωση και αντικείμενο μαρτυρίας
Άρθρο 285 Αποκλεισμός μαρτύρων
Άρθρο 286 Απαλλαγή μαρτύρων
Άρθρο 287 Εξέταση λόγων αποκλεισμού ή απαλλαγής
Άρθρο 288 Διεξαγωγή εξέτασης μάρτυρα
Άρθρο 289 Συμπληρωματική εξέταση μαρτύρων
Άρθρο 290 Κατάθεση κατά την προδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ, ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Άρθρο 291 Ακρόαση υπηρεσιακών παραγόντων και εξηγήσεις διαδίκων
Άρθρο 292 Αποδοχή αλήθειας πραγματικών περιστατικών με επιβλαβείς συνέπειες

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΠΕΡΑΤΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Άρθρο 293 Σύνθεση του Δικαστηρίου για λήψη απόφασης
Άρθρο 294 Ανασυζήτηση
Άρθρο 295 Τρόπος λήψης απόφασης
Άρθρο 296 Παραπομπή σε επταμελή σύνθεση Τμήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 297 Διατύπωση και δημοσίευση απόφασης
Άρθρο 298 Περιεχόμενο απόφασης
Άρθρο 299 Ανυπόστατη απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Άρθρο 300 Οριστικές και μη οριστικές αποφάσεις
Άρθρο 301 Ισχύς αποφάσεων
Άρθρο 302 Εκτελεστότητα αποφάσεων
Άρθρο 303 Δεδικασμένο
Άρθρο 304 Υποχρέωση συμμόρφωσης
Άρθρο 305 Αναγκαστική εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣ
Άρθρο 306 Λόγοι κατάργησης δίκης
Άρθρο 307 Επέλευση κατάργησης δίκης

ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49 ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Άρθρο 308 Υποχρέωση καταβολής παραβόλου για άσκηση ένδικου βοηθήματος ή μέσου
Άρθρο 309 Ύψος παραβόλου
Άρθρο 310 Απόδοση και επιστροφή παραβόλου
Άρθρο 311 Ειδικό παράβολο επί αιτήματος αναβολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 ΤΕΛΗ
Άρθρο 312 Τέλη
Άρθρο 313 Τέλος δικαστικού ενσήμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Άρθρο 314 Καταλογισμός
Άρθρο 315 Καταλογιζόμενα δικαστικά έξοδα
Άρθρο 316 Αίτημα καταβολής και εκκαθάρισης δικαστικών εξόδων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΝΙΑΣ
Άρθρο 317 Απαλλαγή από το παράβολο και άλλες δαπάνες
Άρθρο 318 Ισχύς απαλλαγών
Άρθρο 319 Διαδικασία χορήγησης
Άρθρο 320 Ανάκληση
Άρθρο 321 Χρηματική ποινή
Άρθρο 322 Δικαστικά έξοδα
Άρθρο 323 Διορισμός προσώπων για παροχή νομικής βοήθειας

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΣΠΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 324 Υπαγωγή στον προσυμβατικό έλεγχο
Άρθρο 325 Εξαιρέσεις από τον προσυμβατικό έλεγχο
Άρθρο 326 Διαδικασία άσκησης του προσυμβατικού ελέγχου
Άρθρο 327 Συνέπεια της μη άσκησης του προσυμβατικού ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Άρθρο 328 Προσφυγή ανάκλησης
Άρθρο 329 Προσφυγή αναθεώρησης
Άρθρο 330 Περιεχόμενο του δικογράφου των προσφυγών
Άρθρο 331 Μη αναστολή προθεσμιών κατά τις δικαστικές διακοπές
Άρθρο 332 Προδικασία συζήτησης
Άρθρο 333 Προαπόδειξη
Άρθρο 334 Συζήτηση
Άρθρο 335 Παράβολα
Άρθρο 336 Εφαρμοζόμενες διατάξεις
Άρθρο 337 Άρση αμφισβήτησης ή αμφιβολίας

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 338 Ολομέλεια
Άρθρο 339 Ρυθμίσεις για τα Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 340 Τμήμα Ελέγχων
Άρθρο 341 Έλεγχος αποτελεσματικότητας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου – Νομική προστασία ελεγκτών
Άρθρο 342 Στοχευμένοι έλεγχοι
Άρθρο 343 Παρουσίαση στη Βουλή του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ρυθμίσεις για τον έλεγχο του απολογισμού και του γενικού ισολογισμού του Κράτους και τις Διαδηλώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 344 Ρυθμίσεις για την Ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τη Βουλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΩΝ
Άρθρο 345 Αρμοδιότητα καταλογισμού
Άρθρο 346 Ρυθμίσεις για τους ελέγχους σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
Άρθρο 347 Ελεγκτική διαδικασία

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 348 Εξουσιοδοτική διάταξη

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 349 Εκκρεμείς δίκες και διαδικασίες
Άρθρο 350 Μεταβατικές διατάξεις για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων
Άρθρο 351 Μεταβατικές διατάξεις για τις προθεσμίες
Άρθρο 352 Μεταβατικές διατάξεις για τις ενστάσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 353 Κατάργηση διατάξεων του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 354 Κατάργηση διατάξεων για τις ενστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλων διατάξεων
Άρθρο 355 Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 1225/1981
Άρθρο 356 Κατάργηση άλλων διατάξεων

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 357 Έναρξη ισχύος του Πρώτου Τμήματος

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 358 Γραφείο Συλλογής και Επεξεργασίας Δικαστικών Στατιστικών Στοιχείων (JustStat)
Άρθρο 359 Ειδικά τμήματα πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο 360 Ειδικά τμήματα διοικητικών δικαστηρίων
Άρθρο 361 Τροποποιήσεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 362 Εκδίκαση υποθέσεων μεταβολής φορολογικής κατοικίας
Άρθρο 363 Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 63 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων
Άρθρο 364 Περιγραφή του έργου του δικηγόρου
Άρθρο 365 Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων
Άρθρο 366 Βεβαιώσεις ακινήτων
Άρθρο 367 Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για ηλεκτρονικές επιδόσεις
Άρθρο 368 Διατάξεις για τo ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
Άρθρο 369 Κυρώσεις για καθυστέρηση καταβολής αποδοχών
Άρθρο 370 Ρυθμίσεις για τους δικηγόρους ΕΚΧΑ ΑΕ
Άρθρο 371 Αύξηση οργανικών θέσεων Υπουργείου Δικαιοσύνης
Άρθρο 372 Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για εκπόνηση Κώδικα Οργανικών Διατάξεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 373 Ρυθμίσεις θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων
Άρθρο 374 Συμμετοχή λειτουργών του ΝΣΚ σε επιτροπές και συλλογικά όργανα
Άρθρο 375 Παράταση προθεσμιών
Άρθρο 376 Πλήρης άσκηση αρμοδιοτήτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού
Άρθρο 377 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Άρθρο 378 Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί
Άρθρο 379 Κωλύματα – περιορισμοί συμμετοχής σε καταστατικό όργανο αθλητικής ένωσης
Άρθρο 380 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Άρθρο 381 Τροποποίηση του Οργανισμού Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
Άρθρο 382 Επαναπροσδιορισμός συζήτησης ενδίκων μέσων
Άρθρο 383 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4700/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 127/29.06.2020
Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.