Μέσω ΚΕΠ η αίτηση βεβαίωσης αυτοπρόσωπης εμφάνισης των αιτούντων διεθνή προστασία

μετανάστες - πρόσφυγες - πολίτες τρίτων χωρών άδεια διαμονής

Μέσω ΚΕΠ η αίτηση βεβαίωσης αυτοπρόσωπης εμφάνισης των αιτούντων διεθνή προστασία

Η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ

Η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης,  αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μπορεί να διεκπεραιώνεται, για τους κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία εν ισχύ, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Η κοινή υπουργική απόφαση

Αριθμ. 17679 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B 2845/13.07.2020
Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και των αντίστοιχων εντύπων, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

 
 

Η διαδικασία αίτησης για τη χορήγηση βεβαίωσης περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης, κατά τα οριζόμενα στην περ. β ́ της παρ. 3 του άρθρου 78 του νόμου 4636/2019 (Α 169), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του νόμου 4686/2020 (Α 96), αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μπορεί να διεκπεραιώνεται, για τους κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία εν ισχύ, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του νόμου 3013/2002, όπως αυτό ισχύει, διαδικασία.

Το έντυπο αίτησης που αντιστοιχεί στην ως άνω διαδικασία και η σχετική βεβαίωση επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.