Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολές ξεναγών 2020-2021

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολές ξεναγών 2020-2021

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολές ξεναγών 2020-2021

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολές Ξεναγών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 12369 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 31/13.08.2020
Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

 
 

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων, ως εκπαιδευτικών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Σχολών Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης (με έδρα το Ρέθυμνο) και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021.

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία / ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

Η προκήρυξη

Η προκήρυξη και το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουρ-
γείου www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποβάλλεται στις κατά τόπον Σχολές Ξεναγών Αθήνας (Μεγ. Αλεξάνδρου 96-98 και Πλαταιών 42, Τ.Κ. 10435, τηλ. 210-3417485) Θεσσαλονίκης (Ιλιάδος 9-11, Αγ. Τριάδα, Τ.Κ. 54641, τηλ. 2310-845916, 2310-868724) και στα ΙΕΚ Κέρκυρας (Ξενοδοχείο «ΔΕΜΠΟΝΟΣ», 49100 Γουβιά Κέρκυρας, τηλ. 26610 90030, 91541), ΙΕΚ Ηρακλείου (Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 71500 Κοκκίνη Χάνι Κρήτης, τηλ. 2810-761580) για τη Σχολή Ξεναγών Κρήτης και στο ΙΕΚ Ρόδου (Πρώην Ξενοδοχείο «ΘΕΡΜΑΙ», Αλεξ. Διάκου 1, 85100 Ρόδος, τηλ. 22410 74445 71446) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας Προκήρυξης (μία φορά σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, ως ανωτέρω, θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία, μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.