Νόμος 4711/2020. Θέματα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

αγρότες ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΛΓΑ

Νόμος 4711/2020. Θέματα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Νόμος 4711/2020ΦΕΚ Τεύχος A 145/29.07.2020
Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας
Άρθρο 2
Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων
Άρθρο 3
Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς
Άρθρο 4
Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 5
Αδικήματα ζωοκλοπής, ιχθυοκλοπής, ζωοκτονίας και ιχθυοκτονίας
Άρθρο 6
Ρυθμίσεις Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ)
Άρθρο 7
Αξιοποίηση αγροτικού κεφαλαίου
Άρθρο 8
Δαπάνες Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας
Άρθρο 9
Καθορισμός ανώτατου ορίου καταβολής αποζημιώσεων από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) σε δικαιούχους
Άρθρο 10
Εναρμόνιση κανονισμού κατάστασης προσωπικού ΕΛΓΑ με τις διατάξεις του νόμου 3528/2007 (Α 26)
Άρθρο 11
Εισφορά γάλακτος
Άρθρο 12
Υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης στο γάλα – Αξιολόγηση εφαρμογής μέτρων
Άρθρο 13
Ειδικά εποικιστικά θέματα
Άρθρο 14
Θήρα αγριόχοιρων – εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων
Άρθρο 15
Ρυθμίσεις κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
Άρθρο 16
Σταβλικές εγκαταστάσεις
Άρθρο 17
Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες
Άρθρο 18
Αλιεία με κυκλικά δίχτυα ημέρας
Άρθρο 19
Αναγκαστική απαλλοτρίωση γεωργικών κλήρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 20
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 21
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 22
Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4711/2020ΦΕΚ Τεύχος A 145/29.07.2020
Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.