Νόμος 4713/2020 για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης

εκπαίδευση μαθητές φοιτητές σπουδαστές

Νόμος 4713/2020 για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Νόμος 4713/2020ΦΕΚ Τεύχος A 147/29.07.2020
Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Διατάξεις για την ιδιωτική εκπαίδευση

Άρθρο 1: Ισχύς ρυθμίσεων περί ιδιωτικών σχολείων
Άρθρο 2: Αξιολόγηση δομών, εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων
Άρθρο 3: Οργάνωση και πρόγραμμα ιδιωτικών σχολείων
Άρθρο 4: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη
Άρθρο 6: Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων
Άρθρο 7: Εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση μαθητών
Άρθρο 8: Διευθυντές και Υποδιευθυντές
Άρθρο 9: Απασχόληση Εκπαιδευτικών
Άρθρο 10: Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Άρθρο 11: Αντικατάσταση αναπληρωτή
Άρθρο 12: Ρύθμιση θεμάτων ξένων σχολείων
Άρθρο 13: Μετάκληση αλλοδαπών εκπαιδευτικών

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14: Ενισχυτική διδασκαλία ειδικών μαθημάτων
Άρθρο 15: Λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021
Άρθρο 16: Ζητήματα ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Ίμβρου
Άρθρο 17: Διορισμοί και προσλήψεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille και της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)
Άρθρο 18: Προθεσμία έκδοσης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»
Άρθρο 19: Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
Άρθρο 20: Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής
Άρθρο 21: Θέματα Οργανισμού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 22: Σύσταση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
Άρθρο 23: Ζητήματα επιμισθίων εξωτερικού
Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Άρθρο 25: Ρυθμίσεις για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
Άρθρο 26: Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Άρθρο 27: Χρηματοδότηση του έργου «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Κάλλιπος+»
Άρθρο 28: Κάλυψη δαπανών για τη συμμετοχή Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε ενωσιακά προγράμματα
Άρθρο 29: Ζητήματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)
Άρθρο 30: Προσωρινοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
Άρθρο 31: Ανασύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων των εκπαιδευτικών
Άρθρο 32: Θέματα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
Άρθρο 33: Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021
Άρθρο 34: Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων
Άρθρο 35: Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 38: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4713/2020ΦΕΚ Τεύχος A 147/29.07.2020
Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.