Νόμος 4701/2020. Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων

ΦΕΚ Νομοθεσία

Νόμος 4701/2020. Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων

Νόμος 4701/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 128/30.06.2020
Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1.
Σκοπός και αντικείμενο
Άρθρο 2.
Ορισμοί
Άρθρο 3.
Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 4.
Αρμόδια αρχή
Άρθρο 5.
Άδεια λειτουργίας
Άρθρο 6.
Χορήγηση και διατήρηση της άδειας λειτουργίας
Άρθρο 7.
Αρχικό κεφάλαιο
Άρθρο 8.
Περιεχόμενο αίτησης για την απόκτηση άδειας λειτουργίας
Άρθρο 8Α.
Γνωστοποίηση και αξιολόγηση προτεινόμενων αποκτήσεων ειδικής συμμετοχής
Άρθρο 9.
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας
Άρθρο 10.
Μητρώο Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδοτήσεων
Άρθρο 11.
Λογιστική απεικόνιση και υποχρεωτικός έλεγχος
Άρθρο 12.
Διοικητικά μέτρα Κυρώσεις
Άρθρο 13.
Απαγόρευση χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗTΕΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 14.
Δραστηριότητες
Άρθρο 15.
Δικαιούχοι
Άρθρο 16.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Άρθρο 17.
Όροι χορήγησης μικροχρηματοδότησης
Άρθρο 18.
Διαχείριση συναλλαγών
Άρθρο 19.
Απαλλαγές από τέλη και εισφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΡΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Άρθρο 20.
Διαφήμιση και εμπορική προώθηση μικροχρηματοδοτήσεων
Άρθρο 21.
Υποχρέωση διαφάνειας στους όρους συναλλαγών των συμβάσεων
Άρθρο 22.
Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 23.
Τροποποιήσεις του ν. 4261/2014
Άρθρο 24.
Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
Άρθρο 25.
Τροποποιήσεις του ν. 4370/2016
Άρθρο 26.
Ρύθμιση θεμάτων της εισφοράς του άρθρου 1 του ν. 128/1975
Άρθρο 27.
Διατάξεις για τα πιστωτικά ιδρύματα
Άρθρο 28.
Ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4364/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2177 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (L 334) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/138/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΙΙ)

Άρθρο 29.
Τροποποιήσεις του ν. 4364/2016

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 30.
Ρυθμίσεις για την ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 31.
Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 και παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για τη λήψη μέτρων και για την αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα
Άρθρο 32.
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικά με την άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2020 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας
Άρθρο 33.
Τροποποίηση άρθρων 37 και 41 του ν. 4389/2016 σχετικά με τον περιφερειακό εξοπλισμό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 34.
Λειτουργία παιδικής χαράς στον Κήπο Ζαππείου
Άρθρο 35.
Μείωση ΕΝΦΙΑ
Άρθρο 36.
Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Ιουνίου 2020
Άρθρο 37.
Διαδικασία έκδοσης λογιστικών πολιτικών Τροποποίηση του ν. 4270/2014
Άρθρο 38.
Έκδοση λογιστικών πολιτικών για τη συμπλήρωση του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης Τροποποίηση του π.δ. 54/2018
Άρθρο 39.
Πολυετείς υποχρεώσεις Τροποποίηση του ν. 4270/2014
Άρθρο 40.
Διαδικασία πολυετών υποχρεώσεων Τροποποίηση του π.δ. 80/2016
Άρθρο 41.
Κατάργηση προθεσμίας έκδοσης αποφάσεων καθορισμού αποδοχών ειδικών κατηγοριών Τροποποίηση του ν. 4354/2015
Άρθρο 42.
Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων οικονομικού έτους 2019 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο 43.
Πληρωμή μισθοδοσίας μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020
Άρθρο 44.
Αστικοί συνεταιρισμοί Τροποποίηση του ν. 1667/1986
Άρθρο 45.
Παράταση διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών

Άρθρο 46.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 4652/2020 (Α΄9) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2020 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/ 2019 (Α΄201), με εξαίρεση τη διάταξη της Ενότητας Β του άρθρου 48.»

Άρθρο 47.
Ευεργέτημα μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους και συμπλήρωση ρυθμίσεων σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων στον τουριστικό κλάδο και σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα
Άρθρο 48.
Φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Άρθρο 49.
Τροποποίηση του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου
Άρθρο 50.
Μεταφορά εκκρεμών υποθέσεων των ειδικών συνεργείων ελέγχου σε Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Άρθρο 51.
Τροποποίηση άρθρου 77 του ν. 4583/2018 Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τα δεσμευμένα και δημευμένα περιουσιακά στοιχεία
Άρθρο 52.
Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν.2960/2001 Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής καταβολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών
Άρθρο 53.
Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) για σκοπούς ΦΠΑ
Άρθρο 54.
Τροποποίηση του ν. 4002/2011 Καταβολή σε δόσεις του αντιτίμου για τις άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου
Άρθρο 55.
Παράταση προθεσμίας έκδοσης του προεδρικού διατάγματος για τις δαπάνες μετακίνησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 56.
Παράταση προθεσμίας για τη γνωμοδότηση σχετικά με το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Άρθρο 57.
Τροποποίηση του άρθρου 125 του ν. 4446/2016 Παράταση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»
Άρθρο 58.
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 59.
Τροποποιούμενες διατάξεις
Άρθρο 60.
Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 61.
Μέτρα ενίσχυσης κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Άρθρο 62.
Απασχόληση έκτακτου προσωπικού στους φορείς του άρθρου 34 του ν. 4578/2018
Άρθρο 63.
Έναρξη ισχύος

Νόμος 4701/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 128/30.06.2020
Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.