ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Θα  μπορούσε  να  υποστηριχθεί  ότι  γενικά  δεν  διακόπτεται  η  ασφαλιστική  σχέση  στις   περιπτώσεις που  ο  ασφαλισμένος    δικαιολογημένα  και  ανυπαίτια  δεν  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του,  είτε  για  λόγους  ανεξάρτητους  από  τη  θέλησή  του  (ασθένεια,  στράτευση)  είτε  ασκώντας νόμιμο δικαίωμά του (άδεια, επίσχεση  εργασίας  κ.λπ.),  ενώ  συνεχίζεται  από  τον  εργοδότη  η  υποχρέωση  να  του  καταβάλει  τις  αποδοχές του.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.