Διακήρυξη για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών για την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από την ΟΜΤΕ» Αναθέτουσα Αρχή: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜΤΕ) Προϋπολογισμός: 862.500,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ. 4253/05-04-2021

Διακήρυξη για την ανάθεση Σύμβασης Υπηρεσιών για την πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από την ΟΜΤΕ»
Αναθέτουσα Αρχή:  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΜΤΕ)
Προϋπολογισμός:  862.500,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ. 4253/05-04-2021

 

Δείτε παρακάτω το Τεύχος Διακήρυξης:

21PROC008412989 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.