ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Επιλογή Στελέχους Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου Έργου Για την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.» και MIS 5035132 που υλοποιείται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.